۰۰/۰۷/۰۵
خبر فوری

شماره حساب ها

شماره حساب: ۱۲۶۱۲۵۸۷

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۹۲۹۶۴۳

شماره شبا: IR610120000000000012612587

بانک ملت، حساب جام، به نام محمد عنایتی بیدگلی

و  یا

شماره حساب: ۱۶۰۷۰۷۰۲۲۵

شماره کارت: ۶۲۷۳۵۳۳۱۳۰۴۴۲۷۷۲

شماره شبا: IR790180000000001607070225

بانک تجارت، به نام محمد عنایتی بیدگلی